Personlig Advokat Poul Beck

Det indledende møde

Der findes offentlige rådgivning, ydet frivilligt af tilsluttede advokater. Vi er ikke med i sådan ordning, men yder selv gratis rådgivning. Første møde koster således ikke noget og det gør det heller ikke frem til vurdering af om der er grundlag for videreførelse af sagen.

Kontakt:

TLF: 6443 1080
Mobil: 4084 0952
Mail:

Advokatsamfundet

Advokatvirksomhed er undergivet Advokatsamfundets regler med et grundprincip om fortrolighed og under iagttagelse af forskrift om tavshedspligt. Advokatydelsen indebærer effektivitet og loyal konflikthåndtering med det mål, at sagsafslutning finder sted både bedst og hurtigst muligt.

Det betyder, at klienten fra starten skal modtage skriftlig vejledning om vilkårene for advokatydelsen. Det nærmere indhold kan hentes på www.advokatsamfundet.dk

Klientkontomidler

Klientens indestående på en klientkonto er sikret op til 100.000 Euro i tilfælde af bankkonkurs. Sikring herudover kræver oprettelse af særskilt konto i anden bank.

Forsikring

Vi er ansvarsforsikret i CNA Insurance, police nr. DKFL100071

Vores services og priser

Arbejdet faktureres herfra med kr. 2.500,00 incl. moms pr. advokattime og der betales ikke ekstra for sekretærtid. Sædvanligt prisniveau udgør incl. moms

Info om Honorarer

Honorarer i ægtefælleskifter, dødsbobehandling og i retssager varierer en del. Retssager vil ofte være dækket af retshjælp over familie-/indbo-forsikring og/eller med mulighed for at søge fri proces, afhængig af indkomstniveau.

Betalings info

Betaling, netto kontant, morarente 7% over off. diskonto efter 30 dage. Betaling kan ske til klientkonto, med Totalbanken, 6880 0002113024.

Retssager

Civile retssager i 1. og 2. instans. Honoreres efter sagsstørrelse, resultat, kompleksitet og tidsforbrug.

Handel/ejerbolig

Honorar kr. 7.500,00 + retsafgift kr. 1.850,00 + 0,6 % af købesummen
Gennemgang af aftalegrundlag incl. energimærkning, el- og tilstandsrapport, tilbud på ejerskifteforsikring, vilkår for husforsikring, refusionsopgørelse og overordnet rådgivning om finansiering.

Dødsbobehandling

Honorar kr. 50.000,00
Gennemgang af arveforhold og udarbejdelse af boopgørelse

Fremtidsfuldmagt

Honorar kr. 3.750,00 + retsafgift kr. 300,00.
Indhentelse af data, udarbejdelse af fremtidsfuldmagt, registrering af
samme samt vejledning om underskrift hos notar.

Ægtepagt

Honorar kr. 3.750,00 + retsafgift kr. 1.850,00
Økonomisk gennemgang og udarbejdelse af ægtepagt.

Ægtefælleskifte

Honorar kr. 25.000,00
Økonomisk gennemgang, udarbejdelse af boopgørelse.

Testamente

Honorar kr. 3.750,00 + retsafgift kr. 300,00
Gennemgang af familieforhold og udarbejdelse af testamente. Vejledning om underskrift hos notar.

Om firmaet

Advokatfirma Beck har adresse Bredgade 63, 5560 Aarup, tlf. fastnet 64431080. mobil 40840952. Cvr. nr. 16 96 75 48. Firmaet er et enmandsfirma med advokat Poul Beck som indehaver. Advokatvirksomhed må kun drives af en af justitsministeriet beskikket advokat, der skal være medlem af Advokatsamfundet. Betingelserne er opfyldt med beskikkelse i 1982. Jeg møder for landsret (L) og har tillige møderet for Højesteret (H).

Klageadgang

Jeg er undergivet dansk ret og tvister skal behandles hos dansk domstol. Kan uoverensstemmelse om adfærd og honorar ikke løses ved forlig, kan klage over min udførelse af virksomhed indgives til Advokatnævnet under
www.advokatsamfundet.dk
Advokatsamfundet
Kronprinsessegade 28
1306 København K
tlf. 33 96 97 98
postkasse@advokatsamfundet.dk

Hvidvask og persondata

Advokater må ikke medvirke til hvidvask. Pengetransaktioner ind over firmaet skal således sikres ikke at gå fra sorte til hvide penge. Klienten skal derfor forevise billedlegitimation med cpr.nr. Registreringen behandles fortroligt og slettes 5 år efter sagsafslutning.

Advokatvirksomheden er undergivet regler for persondatabehandling med sikring af, at oplysninger i forbindelse med klientregistrering og sagsgang holdes fortrolige. Advokatansvaret er undergivet en 10-årig forældelse og hvor sagens karakter tilsiger det, opbevares oplysningerne sikkert i et tilsvarende tidsrum.

Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er jeg som din advokat forpligtet til at sende dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt jeg måtte få mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er jeg forpligtet til at underrette Statsadvokaten for særlig Kriminalitet (SSK) om aktiviteterne samt videregive din ID-oplysninger til SSK. Jeg må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted.

Klienten kan hos advokaten gøre sig bekendt med status og kan hente nærmere vejledning og foretage påklage til
www.datatilsynet,
Datatilsynet, 
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 3319 3200
dt@datatilsynet.dk